ဧရာဝတီတိုင္းေဒႀကီးအိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ဒဏ္ေငြအျပင္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္ႏုိင္သည့္အခ်က္ပါထည့္သြင္း

၂၅ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးေနတဲ့ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္း နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဒဏ္ေငြအျပင္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို ပါႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခ်က္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ လုပ္ငန္းအေသးစားေတြအတြက္ ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီကေတာ့ ဒီအခ်က္ဟာ အရင္တံုးက အေလ့အက်င့္ေကာင္းမဟုတ္တာေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ ထည့္သြင္းရတာလို႔ေဆြးေႏြးပါတယ္။

အခုလိုသေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုုးျဖတ္ရာမွာ ႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းမႈကို သေဘာတူေထာက္ခံသူမ်ားတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီရဲ႕ တင္ျပမႈကိုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။