ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္္ ဘုရားပႏၷက္တင္အခမ္းအနား

ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္္ ဘုရားပႏၷက္တင္အခမ္းအနား