ဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္ ဘုရားမွာ အလွဴေငြလာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမသဥၨာဦး

ဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္ ဘုရားမွာ အလွဴေငြလာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမသဥၨာဦး