မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္း၊သူေတြရဲ႕ေျပာစကား

မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္း၊သူေတြရဲ႕ေျပာစကား

ဒီဇင္ဘာ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈ ။