ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ေျဖရွင္းဖို႕ ဆင့္ဆိုခံရ

Aug 21, 2018
ၿပီးခဲ့တဲ့တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ေျမယာမႈနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး
လက္ရွိတာဝန္ယူထားရတဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္ပါအဝင္ ဝန္ႀကီးေတြ အရာရွိေတြက တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆင့္ေခၚလိုက္ပါျပီ ။