အစိုးရေျပာင္းလဲရံု ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းတာ မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာပါတဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးေျပာင္းႏိုင္မွ အစိုးရေျပာင္းလဲႏုိင္မည္

၂၇ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ
သမၼတဦးဝင္းျမင့္က အခုလိုေျပာခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မေကာင္းရင္ ၊ ညံဖ်င္းရင္ ဒီမိုကေရစီေတာင္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္တယ္လို႔
သတိေပးေျပာၾကားခဲ႔႔ပါတယ္ ။ ျပည္သူကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ ၊ ျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ႔
ဒုကၡေတြကို ကုစားေပးႏုိင္ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါတယ္ ။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ မိန္႔ၾကားခဲ႔တဲ႔ မိန္႔ခြန္းထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို
Delta News Agency က ထုတ္ႏႈတ္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။