ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဧရာဝတီတိုင္း ခရီးစဥ္အတြင္း တိုင္စာ ၈၁ ေဆာင္ရရွိခဲ႔

၂၉ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္ရွိလာခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးရဲ႕ ၂ ရက္တာ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုက သမၼတၾကီးဆီကို တုိက္ရိုက္ေပးပို႔တဲ႔ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၈၁ ေဆာင္လက္ခံရရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ တိုင္ၾကားစာေပးသူေတြေၾကာင့္ သမၼတခရီးစဥ္လည္း အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ရေအာင္ ၊ တုိင္ၾကားစာေပးခ်င္သူေတြလည္း ေပးခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။