ဧရာဝတီတုိင္းမွာ ဘာလို႔ ေျမယာမႈေတြ ေဖါင္းပြေနရတာလဲ

၆ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

အမႈတစ္ခုထဲကို တစ္ေယာက္ထဲက အထပ္ထပ္တုိင္ၾကားမႈေတြေၾကာင့္ ေျမယာအမႈေတြ မ်ားျပာေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိိစစ္ ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမိုးက ေျပာပါတယ္ ။