အမ်ိဳးသားေန႔ေေအာင္ပြဲ ႏွင့္ အတူက်င္းပတဲ့ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္စ်ာပန အခမ္းအနား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္မႈ အစီအစဥ္

အမ်ိဳးသားေန႔ေေအာင္ပြဲ ႏွင့္ အတူက်င္းပတဲ့ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္စ်ာပန အခမ္းအနား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္မႈ အစီအစဥ္

၂ ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၈။