ပညာေရးေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး တုိင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီး ရွင္းလင္း

ဒီဇင္ဘာ ၊ ၄ ရက္ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးရဲ႕ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ ပညာေရးေကာလိ္ပ္ တက္ေရာက္ခြင့္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္လာေရာက္ေတာင္းခံသူ ၄၄ ဦးကို ေထာက္ခံေပးခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ေျပာပါတယ္ ။