ဧရာဝတိီတုိင္းကလယ္သမားေတြ ၁၃၆ ဘီလီယံအေၾကြးတင္

၁ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

စိုက္ပ်ဳိးေရးစားရိတ္ေခ်းျပီး ျပန္မဆပ္တဲ႔ အေၾကြးစုစုေပါင္း ၁၃၆ ဘီလီယံထိရွိေနျပီလို႔ ဧရာဝတီတုိင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၂ ကေနစျပီး ၂၀၁၁၆ အထိေၾကြးေဟာင္းက ၇၁.၈၈ ဘီလီယံ ရွိျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ မိုးသီးႏွံေခ်းေငြ ႏွင္႔ ေဆာင္းသီးႏွံေခ်းေငြ တစ္ခုထဲတင္ ၆၄ ဘီလီယံရွိေနတာပါ ။

ဒီပမာဏက ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးစားရိတ္အေၾကြးက်န္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ ရွိေနတယ္လို သိရပါတယ္ ။