ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရေဟာင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅.၂ ဘီလီယံကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မလႊဲရင္ အေရးယူမယ္

၁၅ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေဟာင္းက အစိုးရရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅.၂ ဘီလီယံကုိ အစိုးရသစ္ကို မလြဲခဲ့ဘဲ တိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြဦးေဆာင္တဲ့ ဧရာဝတီ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး။ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကိုလႊဲခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အားလံုးျပန္မေပးရင္ အေရးယူသြားမယ္လို႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးကေျပာပါတယ္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႕ ေငြေတြကို ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရ းေခ်းထားတာေတြ နဲ႕႔သက္လို႕ အစုိးရနဲ႕ညွိႏွိဳင္းေနတာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကေတာ့ အားလံုးကိုျပန္လည္ေတာင္းယူေနတာပါ။

ေဖာင္ေဒးရွင္းဘက္က လာမယ့္ ၁၉ ရက္ေန႕မွာအေၾကာင္းျပန္ၾကားရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကလာကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႕ကစတင္ေရတြက္မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။