တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဥိီးကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း အျပီးေဆာက္ႏုိင္မည္လား

၁ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေနမႈအေျခအေနအရ လက္ရွိက်င္းပေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျပီးစီးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာပါတယ္ ။