လပြတၱာ ၊ ပင္လယ္ေလး ဇက္ကူးခႏွဳန္းေတြ ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ျပီ

၁၁ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊၂၀၁၈ ။

ဒီဇင္ဘာလ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ လပြတၱာပင္လယ္ေလးႀကိဳးတံတားကိုအႀကီးစားျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ဇက္ျဖင့္သာကူးသန္းသြားလာခြင့္ျပဳေတာ့တာပါ။
ခုလိုဇက္ျဖင့္ကူးသန္းသြားလာခြင့္ျပဳတဲ႔အခါ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ ရက္ေန႔ကစတင္ျပီး ဇက္ကူးခႏွဳန္းထားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က သတ္မွတ္ေပးတဲ႔အတိုင္း တရားဝင္ေကာက္ခံခဲ႔ေပမယ့္ ဇက္ကူးခႏွဳန္းထားေတြႀကီးျမင့္တဲ႔အတြက္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈေတြရွိခဲ႔တာပါ။
ခုလိုဇက္ကူးခႏွဳန္းထားႀကီးျမင့္မႈနဲ႔ပက္သက္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံတင္ျပခဲ႔ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ာူနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ့ အခမဲ႔ကူးသန္းခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။