နိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုျကည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမမွာ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ လူထုေတ ြ႕ဆုံပ ြဲအတ ြက္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ ျမင္က ြင္း

နိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမမွာ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ လူထုေတ ြ႕ဆုံပ ြဲ အတ ြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ ျမင္က ြင္း
ဓာတ္ပုံသတင္း

Delta News

Read Previous

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ဖုိ႕ ေတာင္ကုိရီးယားျမိဳ႕ ေတာ္မွာ သစ္ပင္သန္း ၃၀ စုိက္မယ္

Read Next

ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ျခင္က ေနကူးစက္တဲ့ေရာဂါ ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာႏုိင္ဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္ဆုိ