နိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုျကည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမမွာ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ လူထုေတ ြ႕ဆုံပ ြဲအတ ြက္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ ျမင္က ြင္း

နိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမမွာ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ လူထုေတ ြ႕ဆုံပ ြဲ အတ ြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ ျမင္က ြင္း
ဓာတ္ပုံသတင္း