စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းေတြကိုအားကိုးဖို႕နဲ႕ နည္းစနစ္ေတြအတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးဖို႕ ေတာင္သူေတြကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိက္တြန္း

၁၃ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဦးလွမိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းအတြင္း လယ္ယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမအဆင့္ကို စမ္းသတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အထြက္ႏွဳန္းတိုးဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာမွာ ေတာင္သူေတြအေနနနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းေတြကို အားကိုးၾကဖို႕နဲ႕ စို္က္နည္းစနစ္ေတြအတိုင္း စနစ္တက်လိုက္နာစိုက္ပ်ိဳးက်ဖို႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္က ေတာင္သူေတြကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္အေနနဲ႕ ေျမေတြကို PH Level တုိင္းၿပီး PH Level နိမ့္တဲ့လယ္ေတြကို ထံုးထည့္ကာ ေျမျပဳျခင္းနဲ႕ အထြက္ႏွဳန္းတိုး အရည္အေသြးေကာင္းေအာင္စမ္းသပ္ၿပီးစီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အခုလို လယ္ယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ လယ္သမားေတြနားလည္ေအာင္ ရွင္းၿပၿပီး အလုပ္ကိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လည္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းေတြကိုမွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးတာဟာ အရင္ႏွစ္ေတြထက္အပင္ေတြသန္ၿပီး ပင္ပြားႏွဳန္းမ်ားလာတယ္လို႕ လည္းစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ေတာင္သူဦးမင္းစိုးကေျပာပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတါင္း မိုးစပါးအေနနဲ႕ဧက ၃.၇ သန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေႏြးစပါးက ဧက ၁.၃ သန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ဧရာဝတီတုိင္းရဲ႕ စပါးပ်မ္းမွ်အထြက္ႏွဳန္းက တစ္ဧက ၆၉ တင္းဝန္က်င္သာရွိပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အခုလို နည္းစနစ္ေတြနဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ တစ္ဧက တင္း ၁၀၀ ထက္မနည္းထြက္ရွိႏိုင္မယ္လို႕ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။