ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေန 2019

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေန 2019

admintin

Read Previous

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေန

Read Next

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ျခင္က ေနကူးစက္တဲ့ေရာဂါ ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာနိုင္ဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္ဆို